עדי אופיר
הולדת התיאוקרטיה מתוך האסון: שלוש תבניות של אלימות אלוהית במקרא
 דיונים